Kategória
Aktuális akciók
Hírek
Gyártók
Szaküzleteink
Kapcsolat
Felhasználói útmutató
Karrier

Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, az adatai törlését kérni, illetve a Rendeletben meghatározott jogait érvényesíteni a jelen Tájékoztatóban meghatározott módon.

Adatkezelő profilalkotással járó tevékenységet nem végez sem a honlapon, sem pedig szolgáltatásával összefüggésben.

 

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Az adatok kezelését a Daniella Kereskedelmi Kft. végzi.

Daniella Kereskedelmi Kft.

Székhely: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3

Bejegyezve: 1992.01.16

Cégjegyzékszám: Cg.09-09-001346

Adószám: 10683424-2-09

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-79683/2014

Bejegyző cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Levelezési cím: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

E-mail cím: adatvedelem@daniella.hu

Telefonszám: +36-20-444-44-22

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFAtv.),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

 

 1. ADATKEZELÉSI ESETEK

 3.1 Regisztráció

 

Kezelt adatok köre: kapcsolati adatok, mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím: ország, irányítószám, város, utca, házszám.

Adatkezelés célja: honlapon történő vásárlási lehetőség biztosítása regisztrált felhasználóként, így egyfajta kényelmi funkció biztosítása azzal, hogy a későbbiekben a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok újbóli megadása nem szükséges.

Adatkezelés ideje: A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri regisztrációjának törlését, úgy a Adatkezelő a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből.

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett, Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintett személytől vett fel.

A felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, ezért például nem szükséges, hogy az e-mail cím a Felhasználó nevét tartalmazza. A Felhasználó szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

Regisztráció törlése: A regisztráció törlésére az Adatkezelőnek küldött törlési kérelemmel van lehetőség. A törlési kérelem beérkezése esetén Adatkezelő haladéktalanul törli a Felhasználó felhasználói fiókját valamennyi személyes adatával együtt. A törlés azonban nem érinti a már esetlegesen leadott rendelésekhez kapcsolódó számla megsemmisítését, mert Adatkezelő köteles azt megőrizni. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.  

Adatkezelés elmaradásának következménye: A Felhasználó nem tudja a regisztrációval együtt járó kényelmi funkciót igénybe venni, nem jogosult felhasználói fiók létrehozására, használatára és megrendelés leadására.

 

3.2 Megrendelést, ajánlatkérést követő szerződéskötés érdekében kezelt adatok

 

Kezelt adatok köre: teljes név, cím, email cím, telefonszám, szállítási, illetve számlázási cím: ország, irányítószám, város, utca, házszám, cégek esetében adószám, székhely.

 

Adatkezelés célja:

 • Felhasználó azonosítása,
 • Szerződéskötés,
 • Szerződés teljesítése,
 • Szerződés módosítás, kiegészítés,
 • Szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.

 

Adatkezelés ideje: A Felhasználó adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő.

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a Felhasználóval, mint vásárlóval kötött szerződés teljesítése.

Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett, Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintett személytől vett fel.

Adatkezelés elmaradásának következménye: Személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a Felhasználó beazonosítására, továbbá Adatkezelő nem fog rendelkezni olyan adatokkal, melyek a teljesítésre képessé tennék.

 

3.3 Ügyféllevelezés, kapcsolattartás

 

Kezelt adatok köre: teljes név, email cím, illetve minden olyan adat, melyet a Felhasználó önkéntesen ad meg a kapcsolatfelvétel során.

Adatkezelés célja: Ha Felhasználónak a honlappal, az Adatkezelő szolgáltatásával, tevékenységével kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás és kapcsolatfelvétel lehetővé tételét célját szolgálja a felmerült kérdéssel összefüggésben.

Adatkezelés ideje: Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számítva addig kezeli, amíg Felhasználó kérdését, észrevételét nem sikerült megoldania, megválaszolnia.

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett, Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintett személytől vett fel.

Adatkezelés elmaradásának következménye: Ügyféllevelezésen keresztüli kapcsolattartás elmaradása.

 

3.4 Számla kiállítása

 

Kezelt adatok köre: Vásárló neve, számlázási cím: ország, irányítószám, város, cím, ajtó/emelet.

Adatkezelés célja: Számla kötelező tartalmi eleme, melynek célja számlák kezelése, könyvelés előkészítése, nyilvántartása.

Adatkezelés ideje: A számlán szereplő adatokat 8 évig kötelezően meg őrizi Adatkezelő.

Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett, Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintett személytől vett fel.

Adatkezelés elmaradásának következménye: Adatkezelő a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelő jogi kötelezettségét nem tudja teljesíteni.

 

3.5 Panasz ügyintézés

 

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím (nem kötelező/opcionális, a kapcsolatfelvétel formájától függ), telefonszám (nem kötelező/opcionális, a kapcsolatfelvétel formájától függ), Felhasználó által benyújtott panasz.

Adatkezelés célja: Ha a Felhasználónak a megrendelt termékkel, szolgáltatással kapcsolatos szavatossági vagy egyéb polgári jogi igény teljesítését kéri, vagy a Felhasználó egyéb jellegű panaszát kezeli Adatkezelő, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és egyéb panaszügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a felmerült kérdéssel összefüggésben. A Felhasználó által benyújtott panasz kezelésének célja a z adott panasz iktatása, megőrzése a hatályos jogszabályok által meghatározott időtartamig.

Adatkezelés ideje: A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat, illetve a hozzá tartozó panaszleveleket a panaszügyintézést követő 5 évig köteles Adatkezelő megőrizni.

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt jogi kötelezettségek teljesítése.

Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett, Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintett személytől vett fel.

Adatkezelés elmaradásának következménye: szavatossági és egyéb igény, panasz intézésének elmaradása, tekintettel arra, hogy személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő nem tudja a Felhasználóval az adott ügy kapcsán a kapcsolatot felvenni, tartani és a problémát orvosolni.

 

3.6 Szerződésből eredő igények érvényesítése érdekében kezelt adatok

 

Kezelt adatok köre: szerződő fél neve, e-mail cím, számlázási név (Cégnév), számlázási cím: irányítószám, város, utca, házszám.

Adatkezelés célja: Szerződés megszűnését követően felmerült jogi igényérvényesítés vagy a Felhasználónak a szerződésből eredő igényeinek kivizsgálása, szükség esetén teljesítése érdekében szükséges.

Adatkezelés ideje: A szerződésből eredő igények érvényesítésére nyitva álló idő végéig (5 évig) őrzi meg az adatokat az Adatkezelő.  Amennyiben bármely kapcsolattartó vagy az általa képviselt jogi személy tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy tiltakozásuk esetén is jogosult Adatkezelő saját jogos érdekeinek érvényesítése vagy jogi kötelezettség teljesítése érdekében a szerződés megszűnésétől számított további 5 évig megőrizni. (E szabály alóli kivétel: ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.)

Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdekében kerül sor az adatkezelésre.

Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett, Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintett személytől vett fel.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben a felek közötti szerződés megszűnik és Adatkezelő a szerződést megsemmisítené, úgy adott esetben a szerződésből származó igényeinek érvényesítése lehetetlenné válna, mint ahogy a Felhasználó polgári jogi igényeinek kivizsgálása, teljesítése is.

 

3.7 Szerződéses és nem szerződött céges partnerek kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

 

Kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, beosztása, foglalkoztató neve és székhelye, adószáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám, székhely, adószám.

 Adatkezelés célja:

 1. Szerződéskötés előkészítése,
 2. Szerződés létrehozatala,
 3. Szerződés teljesítése,
 4. Igény- és jogérvényesítés,
 5. Azonosítás,
 6. Kapcsolattartás.

Adatkezelés ideje: Polgári jogi igény érvényesítésével, vagy kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adatmegőrzési idő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § (1) alapján az érintett személlyel való polgári jogi jogviszony megszűnését követő 5 év.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont biztosítja a jogi alapot, ha ajánlatkérés, szerződéskötés és a szerződés teljesítésével összefüggésben nem a jogi személy, hanem képviseletében kapcsolattartó jár el:

 • Ha a kapcsolatfelvevő jogi személy és ajánlatkérés, szerződéskötés, annak teljesítése, módosítása, megszüntetése kapcsolattartóin keresztül történik, tehát a kapcsolattartó jár el a jogi személy képviseletében, úgy Adatkezelő az adott kapcsolattartói adatait amiatt kezeli, mert az érintett cég képviseletében jár el, így Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja szerint a cég jogos érdekében kezeli a kapcsolattartó adatait a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. A kapcsolattartóként megjelölt személy Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján tiltakozhat az adatkezelés ellen.
 • Adatkezelő jogos érdeke továbbá, hogy a jogi személlyel szemben szerződéses jogviszony esetén a szerződésből folyó esetleges igényét érvényesítse. Az Adatkezelő a szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő végéig a szerződésből folyó igénye, mint jogos érdek érvényesítésének lehetséges idejéig megőrzi az érdekérvényesítéshez szükséges adatokat. (E szabály alóli kivétel: ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek)

Adatok forrása: közvetlenül a kapcsolattartótól felvett. Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintettől személytől, szervezettől vett fel. A kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli az Adatkezelő, így a kapcsolattartó alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek, és is nem élveznek elsőbbséget az Adatkezelő és a partner jogos érdekeivel szemben.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes adatok megadása nélkül az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges kapcsolattartás nem biztosított.

 

3.8 Egyéb célú adatkezelés

 

3.8.1 Hírlevél, DM tevékenység

 

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím

 

Adatkezelés célja: A feliratkozással a Felhasználó ahhoz járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direktmarketing tartalmú hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során Felhasználó által megadott személyes adatait, email címét és nevét felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton.  Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.  A hírlevélről a Felhasználó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.

Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk a) pontja alapján (tekintettel a Rendelet 32. cikkére), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett. Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintettől személytől, szervezettől vett fel.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználó nem kap direkt marketing tartalmú hírlevelet, illetve az abban foglalt információkhoz, ajánlathoz, akcióhoz nem jut hozzá, arról nem értesül.

 

3.8.2 Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok

 

3.8.2.1 Technikai adatok, Honlap látogatás adatai

 

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, Felhasználó számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe, a látogató nagykorúságára vonatkozó adat.

Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

3.8.3. Cookie-k (sütik) kezelése

 

Adatkezelő a testreszabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 • A bevásárlókosárhoz használt cookie: a felhasználó által a kosárba tett termékek hivatkozásait tárolja.
 • Biztonsági cookie-k: a jogszabály által előírt biztonsági követelmények teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie, mely lehetővé teszi, hogy a rendszer felismerje a visszatérő látogatót.
 • A jelszóval védett munkamenethez használt cookie-k: a felhasználó azonosítására szolgál a webáruházba történő belépés után; ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció;
 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Érintett személyek köre: A Honlapot látogató valamennyi Felhasználó.

Kezelt adatok köre: részletesen lentebb az egyes szolgáltatásoknál.

Adatkezelés ideje: honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.

 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

 
Érintett személyek köre: A Honlapot látogató valamennyi Felhasználó.

Kezelt adatok köre: részletesen lentebb az egyes szolgáltatásoknál.

Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz, jellemzően 30-60-90-120-180-365 nap

Adatkezelés célja: A Felhasználók egymástól való megkülönböztetése, Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a vásárlói kosár kezelése (virtuemart), megfelelő navigáció biztosítása. 

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

3.8.4 Sütik (cookie-k) törlése

 

A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.


Az egyes (legnépszerűbb) böngészők cookie kezelésével kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:

 • Chrome - Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

 • FireFox - Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére: 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

 • Internet Explorer- Cookie-k törlése és kezelése: 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Safari - Sütik és webhelyadatok kezelése: 

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera- Sütik: 

http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html 

 

A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat (bővebb információt a web bacon-okról itt talál angol nyelven - Web beacon: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon)  a Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a Felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadók és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

3.8.5 Külső szolgáltatók adatkezelése

 

A portál HTML kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A Felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (pl.: Google) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (pl.: Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket Felhasználó számára (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

 

3.8.6 Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

 

Adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai, statisztikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a https://www.google.com/analytics/ címen nyújt részletes felvilágosítást.

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics Felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlapon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlapon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen Adatkezelő   felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.


Kezelt adatok köre: Analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.


Adatkezelés időtartama: a cookie jellegétől függően változó.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Az alábbi linken érhető el a Google Analytics vonatkozó szabályzata és tájékoztatója:

A Google Analytics által használt cookiek: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu 

 

3.8.7. Google Adwords

 

Adatkezelés célja: hogy Adatkezelő képes legyen elemezni az AdWords hirdetések hatékonyságát, ill. Felhasználó számára érdeklődési körön alapuló reklámot tegyen elérhetővé. Ezt a rendszer a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével végzi. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat.

Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől.

Az alábbi linkeken érhetők el a Google vonatkozó szabályzatai és tájékoztatói:

 • A megjelenő Google hirdetések szabályozása: 

https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=hu&visit_id=1-636625887804079847-524818910&rd=1 

 • A Google által a hirdetések megjelenítéséhez felhasznált információk szabályozása - A hirdetések személyre szabása:

https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCjGLoL7ia1qmhYxq4FAmP96hccanejMHZNN9-1dEl0jEvZELMBgw78SnMOJrYrKkkbaBx_UWOW_WwoHuqkxXL6WLuWA&hl=hu  

 • A Google AdWords cookiek: 

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu  


Kezelt adatok köre: technikai jellegű adatok, melyek nem alkalmasak a Felhasználó személyének beazonosítására. Bővebb információ a Google által használt cookie-k típusairól az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/technologies/types

Kezelt adatok időtartama: 30 nap

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

3.8.8 One Company Sp. z o.o. (Webáruház)


Kezelt adatok célja: Az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban rendelések leadása, azok teljesítése, illetve kapcsolattartás, kommunikáció.

Kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefonszám, lakcím, számlázási cím.

Kezelt adatok időtartama: hozzájárulás visszavonásig, törlésig.

 

3.8.9. Benhauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sales Manago) (ajánlórendszer)


Kezelt adatok célja: Személyre szabott ajánlatok megjelenítése Felhasználó számára;

Kezelt adatok köre: Név, e-mail;

Kezelt adatok időtartama: visszavonásig, törlésig;

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

3.8.10. Benhauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sales Manago) (hírlevél)


Adatkezelés célja: Adatkezelő számára a megfelelő számítástechnikai háttértámogatás nyújtása, illetve megfelelő kommunikációs rendszer biztosítása hírlevelek, elektronikus direkt marketing üzenetek küldéséhez.

Kezelt adatok köre: Név, email, feliratkozáskori IP cím.

Adatkezelés időtartalma: hozzájárulás visszavonásig, törlésig.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

3.8.11 Facebook


Kezelt adatok célja: Webáruházba történő belépés, illetve Facebook-hirdetések megjelenítése és azok hatékonyságának növelése (ún. Facebook pixel);

Kezelt adatok köre: Név, e-mail, illetve technikai jellegű adatok; 

Kezelt adatok időtartama: hozzájárulás visszavonásig, törlésig.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

 1. ADATFELDOLGOZÁS

 

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Telefon: +36 1 802 0265, Mobil: +36 20 890-0660*

Web: https://gls-group.eu/HU

E-mail: info@gls-hungary.com

Tevékenység: csomagok házhozszállítása, futárszolgálat

A GLS Hungary vonatkozó szabályzatait és tájékoztatóit az alábbi linkeken érheti el:

 

24H Parcel Zrt.

Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.

Telefon: +36209892424

Web: http://24hfutar.hu/

e-mail: 24hfutar@24hfutar.hu

Tevékenység: csomagok házhozszállítása, futárszolgálat

A 24H vonatkozó szabályzatait és tájékoztatóit az alábbi linkeken érheti el:

 • 24H Általános Szerződési Feltételek: http://24hfutar.hu/wp-content/uploads/2016/07/aszf.pdf
 • 24H Kárfelvételi jegyzőkönyv: http://24hfutar.hu/wp-content/uploads/2016/07/karfelveteli-jegyzokonyv.pdf

 

Gebrüder Weiss

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Raktár u.2., Pf.33.

Telefon: +36-24-506-700

Web: https://www.gw-world.com/hu/

e-mail: gw.hungary@gw-world.com

Tevékenység: csomagok házhozszállítása, futárszolgálat.

A Gebrüder Weiss vonatkozó szabályzatait és tájékoztatóit az alábbi linkeken érheti el:

 • Gebrüder Weiss Magatartási kódex: https://www.gw-world.com/hu/vallalat/ertekek/magatartasi-kodex/
 • Gebrüder Weiss Data Protection: https://www.gw-world.com/hu/data-protection/

 

BENHAUER Sp. Z o.o.

Székhely: ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków

Telefon: +36 306 256753

Web: https://www.salesmanago.com

e-mail: hungary@salesmanago.com

Tevékenység: digitális marketing szolgáltatás, egyedi ajánló rendszer.

A Salesmanago.com . vonatkozó szabályzatait és tájékoztatóit az alábbi linkeken érheti el:

 • https://www.salesmanago.com/marketing-automation/terms.htm

 

Digitalway Hungary Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Káplár utca 5.

Telefon: +36 20 356 94 20

WEB: www.digitalway.hu

E-mail: info@digitalway.hu

Tevékenység: digitális marketing szolgáltatás, médiareklám, közösségi médiamenedzsment

 

One Company Sp. z o.o.

Székhely: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław, Lengyelország

Web: https://one-b2b.com/

Email: support@one-b2b.com

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás, webáruház szolgáltatás biztosítása.

 

Google LLC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043, USA

Web: https://www.google.com/intl/hu_hu/about/

Tevékenység: online marketing szolgáltatás, digitális analitika, digitális hirdetések.

Az alábbi linkeken érhetők el a Google vonatkozó szabályzatai és tájékoztatói:

 • Google adatvédelem (általános információk az adatokról, kezelésükről és gyűjtésükről: https://privacy.google.com/
 • A Google Adatvédelmi Nyilatkozata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 • A Google-termékek adatvédelmi útmutatója: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu
 • A Google által a hirdetésekhez használt technológiák: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
 • Hogyan használja a Google a cookie­kat?: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
 • A Google által használt cookie-k típusai: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

 

Facebook Inc.

Székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA

telefon: +1 650-543-4800

Web: https://hu-hu.facebook.com

Tevékenység: online marketing szolgáltatás, közösségi média szolgáltatás, digitális hirdetések.

A Facebook vonatkozó szabályzatai és tájékoztatói az alábbi linkeken érhetők el:

 • Facebook Jogi és Felelősségi Nyilatkozat: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms
 • Facebook Adatkezelési szabályzat: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy
 • Facebook Közösségi alapelvek: https://hu-hu.facebook.com/communitystandards/
 • Facebook – használati feltételek: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/update
 • Facebook Hirdetési szabályzat: https://hu-hu.facebook.com/policies/ads
 • Facebook Cookie-k és más adattárolási technológiák: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
 • Facebook-képpont (Facebook pixel): https://hu-hu.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

 

OTP Mobil Kft

Székhely: Budapest, Hungária krt. 17, 1143 Węgry

Telefon: +36 1 776 6901

Web: https://simplepay.hu/

Tevékenysége: Online fizetési szolgáltatás

Az alábbi linken elérhető a Simplepayre vonatkozó vásárlói szabályzat: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

A Honlap számítástechnikai rendszere az adatfeldolgozó One Company Sp. z o.o.  szerverein találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

5.1. Biztonsági mentések kezelésének rendje

 

Adatkezelő az informatikai rendszerek védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés).

Ennek megfelelően Adatkezelő – az elektronikusan tárolt adatok elvesztésének megakadályozása érdekében – a személyes adatokat is tartalmazó adatbázisának adataiból rendszeresen, külön adathordozóra napi, heti, havi és éves biztonsági mentést készít.

A biztonsági mentések tárolásának helye: Amazon Web Services

A biztonsági mentések tárolásának időtartama: 12 hónap

A biztonsági mentések törlésének rendje: naponta

A biztonsági mentéshez való hozzáférés: A biztonsági mentésekhez való hozzáférés korlátozott, csak meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. Az adatokhoz kizárólag megfelelő személyazonosítás után lehet hozzáférni (legalább felhasználónév és jelszó). A biztonsági mentések visszaállítása csak és kizárólag a rendszer megsemmisülése vagy adatvesztés esetén történhet, az erre feljogosított vezető tisztségviselő kezdeményezésére és jóváhagyásával.

 

 1. FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

6.1 Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

A Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől, hogy Adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, az a Felhasználó azonosításával jár együtt, valamint a Felhasználóval szükségszerűen kommunikálnia kell Adatkezelőnek. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezel Adatkezelő az adott érintettről), valamint Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesznek a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat Adatkezelő a 6.8. pontban meghatározott határidőben válaszolja meg.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg a Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, hanem papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Adatkezelő nem ad az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja a Felhasználó részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a Felhasználó rendelkezésére Adatkezelő.

 

A Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

6.2 Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

 

A Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a Felhasználó által írásban vagy az Adatkezelő bemutatótermében személyes megjelenés mellett megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő a Felhasználó e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

6.3 Adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

A Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

 

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

6.4 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte;
 • a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a Felhasználó tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről mint érintettről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni volt köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével Adatkezelő megtesz minden olyan tőle észszerűen elvárható lépést – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként azonban Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait nem hozza nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha a Felhasználó felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

 

6.5 Adathordozhatósághoz való jog

 

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, a Felhasználónak joga van arra, hogy kérje, hogy a Felhasználó által az Adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Az adatokat a Felhasználó xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátja Adatkezelő a Felhasználó rendelkezésére, ha pedig technikailag megvalósítható, akkor a Felhasználó kérheti, hogy az adatokat az előzőekben megjelölt valamely formában más adatkezelő számára továbbítsa Adatkezelő.

 

Minden esetben a Felhasználó által közvetlenül átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

A Felhasználó a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. A Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért a Felhasználó e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

 

6.6 Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

 

A Felhasználó az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja a Felhasználót.

A Felhasználó tiltakozni személyes adatai ellen kizárólag írásbeli kérelemmel tud, melyet emailben vagy postai úton szükséges elküldenie Adatkezelő részére.

 

6.7 Az elhunyt Felhasználót megillető jogok más által történő érvényesítése


Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelővel tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

 

6.8 Kérelem teljesítésének határideje

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a 6 pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Felhasználó másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

6.9 Kártérítés és sérelemdíj

 

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

A Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa a Felhasználót. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 A Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik.

 

Amennyiben Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a Felhasználó a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a Felhasználó a megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy a Felhasználó köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és a Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg Adatkezelő részéről, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül a Felhasználónak hozzá is kell járulnia.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozott, Adtakezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, saját személyes adatai és ezek felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. 10. 16. napjától érvényes.

Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://daniella.hu/Adatkezelesitajekoztato

 

 

 

 

Érdekmérlegelési tesz

Rendelet 6. cikk f) pontja alapján folytatott adatkezelések esetén

 

Kérdés

Válasz

Megjegyzés

Jogos érdek azonosítása

Mi a célja az adatkezelésnek?

Az adatkezelés célja üzleti kapcsolattartás biztosítása.

 -

Az adatkezelés szervezeti érdekeket szolgál?

Igen

A szervezeti érdek az, hogy az üzleti partnerekkel megfelelő minőségű kapcsolattartást lehessen biztosítani.

Az adatkezelés 3. személyek érdekkörébe tartozó célt szolgál?

Igen

Az üzleti partnereknek is érdeke, hogy velük kapcsolatot lehessen tartani.

Jogszabály kötelezővé teszi az adatkezelést?

Nem

 -

Közfeladat ellátáshoz szükséges az adatkezelés?

Nem

 -

Közösségi célt szolgál-e az adatkezelés?

Nem

 -

Az adatkezelés szükségessége

Miért fontos az adatkezelés az Adatkezelőnek?

Az adatkezelés fontossága a munkavégzéssel függ össze, mivel a kapcsolattartói adatok teszik lehetővé, hogy az üzleti partnerekkel megfelelő minőségű kapcsolatot lehessen tartani.

 -

Miért fontos az adatkezelés 3. személyeknek?

Harmadik személyenek, azaz az üzleti partnereknek az adatkezelés azért fontos, mert így megfelelő kapcsolattartás biztosított a számukra is.

 -

Van más módja a cél elérésének?

Igen

Azonban ez központi telefonszám fenntartását követelné meg.

Milyen költséggel, idő és energiaráfordítással jár az, ha más módon valósul meg az adatkezelés?

A költség és időráfordítás nagy mértékű lenne.

A központi telefonszám esetében nem lehetne eléri azokat a kapcsolattartókat, akik ügyfélnél dolgoznak, vagy megbeszélésen vannak.

Van-e technológiai gátja annak, hogy az adatkezelés más módon valósuljon meg?

Nincs

 -

Az adatkezelés hatásai, arányosság vizsgálata

Az érintettek oldaláról van-e elvárás az adatkezelés folytatása mellett?

Igen

A kapcsolattartónak feladata ellátásához szükséges a kapcsolattartás adatkezelővel.

Az adatkezelés megvalósít-e hozzáadott étéket olyan szolgáltatásban, amit az érintett használ?

Igen

A közvetlen kapcsolattartás az üzleti partnerek felé fontos szolgáltatási elem, e nélkül nagyban megnehezülne az egyes projektek kezelése.

Eredményez-e bármilyen előnyt az adatkezelés az érintettek oldalán?

Igen

Az előny az, hogy a kapcsolattartót közvetlenül el lehet érni.

Eredményez-e negatív hatást az érintettek oldalán az adatkezelés?

Nem

 -

Mi a kapcsolat az érintett és Adatkezelő között?

Az érintett az adatkezelő üzleti partnerének munkavállalója.

 -

Milyen adatok kezelése szükséges?

Név, telefonszám, beosztás, email cím.

 --

Szerepelnek-e az adatok között magasabb szinten védendő adatok (pl.: különleges adatok, gyermekek adatai)?

Nem

 -

Milyen joggyakorlási lehetőségei vannak az értintettnek?

Az érintett tájékoztatást kérhet, gyakorolhatja a Rendelet szerint a jogos érdek mellé kapcsolt jogokat.

 -

Mi történik, ha az adatkezelés nem valósul meg?

A közvetlen kapcsolattartás nem valósítható meg.

 

Nyilvánosságra kerül-e az adat?

Nem

 -

Az érintett alá-fölé rendeltségi viszonyban áll-e az adatkezelővel?

Nem

 -

Tájékoztatást kaphat az érintett?

Igen

 -

Tudja csökkenteni az érintett az őt érő esetleges hatásokat?

Nem

 -

Van bármilyen garancia az adatkezelés mögött?

Igen

A kapcsolattartó bármikor jelezheti, hogy már nem Ő a kapcsolattartó, amivel elérését meg tudja szüntetni. Emellett a kapcsolattartás kifejezetten üzleti célú, munkaidőben valósul meg.

Következtetés

Az adatkezelés folytatható az alábbi körülmények miatt: az adatkezelés szükséges a munkavégzéshez, az adatkezelés a szükséges minimumra korlátozódik, az adatkezelés más módon nem valósítható meg.

Kelt:

2020.10.15

 

 

 

Az Adatkezelési tájékoztató letölthető PDF formátumban az alábbi gombra kattintva:

Daniella Villamosság Adatkezelési tájékoztató 2020-10-15